Startsida

  Historia

  Bygde information

  Bilder i byn

  Framtid

  Medlemskap

  Kontakta oss

  Gästbok

VIBYGGERÅ - NYLAND

PROJEKT LANDSBYGDSUTVECKLING 

BAKGRUND:

Under sommaren 2004 träffades byborna och inledde diskussioner om hur Nylandsbyns framtid skulle kunna komma att se ut. Det stod klart att Byn befolkningsmässigt genomgick en dynamisk period medförande att yngre familjer etablerat sig för permanentboende och att flera barn fötts här under kort tid. Vidare kunde konstateras att den traditionella basnäringen, jordbruk med kompletterande småskaligt skogsbruk tjänat ut sin roll som huvudsaklig inkomstkälla. En enkel inventering av Byns resurser i vad beträffar byggnader, natur, kulturellt intressanta miljöer mm gav vid handen att det fanns utrymme att utveckla olika verksamheter såväl inom turism som annan näringsverksamhet. Beträffande vissa av byggnaderna i byn som stått oanvända under längre tid är det angeläget att åtgärder vidtas snarast i syfte att endera sanera eller återställa byggnaderna i brukbart skick.

Inom byn finns en långvarig tradition att kunna samarbeta med gemensamma projekt såsom anläggning av gemensam vattenanläggning, byggande av skogsbilvägar och potatiskällare, samägande av jordbruksmaskiner mm. Byns nuvarande invånare är öppna för ett fortsatt samarbete för en positiv utveckling av Byn.

LÄGE 2004

BYGGNADER OCH BOENDE:

Inom Byn finns sex permanentbebodda fastigheter och två fritidshus. Vidare finns ett flerbostadshus, ”lärarbostaden” med fyra lägenheter, en skolbyggnad och ett missionshus. Till de ursprungliga fyra kärnfastigheterna finns ekonomibyggnader och förrådsbyggnader. Sexton personer är permanentboende i Byn. Därav är fem barn i skolåldern och två pensionärer.  

NÄRINGSLIV:

Byns öppna marker brukas idag av en ung jordbrukarfamilj för köttdjursproduktion. Vidare finns en mindre cateringrörelse. Inkomsten från denna verksamhet kompletteras med löneanställningar. Övriga bybor har sin huvudsakliga inkomst från arbetsplatser inom pendlingsavstånd från Byn. Skogsbruket bedrivs som sidoinkomstkälla och utgör med de relativt små arealerna inte tillräcklig bas som huvudinkomstkälla för fastigheterna.

FRILUFTSLIV OCH TURISM:

Bygden har en långvarigt livskraftig verksamhet inom friluftsområdet som i huvudsak bedrivs av ideella krafter. I Byn finns förstklassiga skidspår med elljusslinga, klubbhus med gym, spinning, bastu mm. Genom Vibyggerå sportklubb pågår en intensiv ungdomsverksamhet med närmast 100-procentig uppslutning. Skoterklubben har förutom ett omfattande nät av skoterleder även förarkurser och vinteraktiviteter. Inom Byns närområde finns fina vandringsleder, fiske- och badvatten, jaktmarker, cykelleder, tillgång till övernattningsmöjligheter på Nylands fäbodvall och i vindskydd mm.

 FÖRÄNDRINGSPROCESS

 

UTVECKLING AV REELLA RESURSER:

– Inventering av befintliga byggnader och övriga resurser i form av mark för bebyggelse, jaktmarker, fiskevatten mm.

– Utvärdering av de olika förslagen inom turist- och friluftsnäring samt övriga näringsverksamheter. 

Skapande av verksamheter på kommersiell bas för sysselsättning med syfte att återinvestera vinster i nya projekt för framtidsutveckling.

EXPONERING:

– Byn profilerar sig genom exponering och marknadsföring i media och via evenemang och konserter i området (t.ex. Rapsody in Rock och visfestivalen vid Skuleberget).

– Byn har en egen hemsida på Internet med information om utbud av bostäder, anställningar, aktiviteter mm. Byns historia och geografiska förhållanden finns presenterade. Hemsidan är knuten till Kramfors Kommun och området Höga Kusten.– Byn har skapat en egen symbol, ”dalahäst” som symbol för Byns särprägel.

UTVECKLING AV PERSONELLA RESURSER:

– Inventering av personella resurser inom Byns närområde. – Utvärdering av möjligheter att attrahera nya personer och familjer både som operatörer för näringsverksamheter och som boende i Byn.

GENOMFÖRANDE:

– Ideella föreningen ”Nylands byalag” är operativ organisation för förändringen.

RESULTAT, VISION

BYGGNADER OCH BOENDE:

– 35 personer är permanent boende i Byn.

– ”Lärarbostaden” är upprustad till modern boendestandard och lägenheterna uthyres tillsammans med närbelägen stallplats och betesmark.

– Nybyggnation av en till två villor har gjorts på välbelägen tomtmark centralt i byn. Även här erbjuds tillgång till stallplatser och betesmark.

– Lämpligt boende och lokaler för har iordningställts för fritidsboende och turism.

– Lokaler för kursverksamhet och rekreation finns att tillgå.

– För fastboende och sommargäster ordnas gemensamhetsskapande arrangemang.

 

NÄRINGSLIV:

Befintlig lantbruksdrift har kompletterats med ”bo på lantgård”.

– Sommartid erbjuds friluftsaktiviteter som jakt- och fiskesafarin. Arrangemang för grupper med vandring, cykel och kanot. Affärskonceptet bygger på skräddarsydda arrangemang för ett begränsat antal deltagare. Riktad marknadsföring mot selekterade målgrupper.

– Vintertid erbjuds skotersafarin med vildmarksupplevelser och äventyr. Turskidåkning i grupp med övernattning i fäbodstugor och i vindskydd. Affärskoncept som ovan.

– Cateringverksamhet som erbjuder mat och underhållning vid evenemang och för turistverksamhet. Eventuellt finns en säsongs öppen servering.

– I Byn finns en samlingspunkt, t.ex. missionshuset med en öppen utställning med Byns historia. En snitslad byvandring visar gamla boplatser och ger ”färg” åt byns historia.

– I Byn har etablerats någon form av handelsverksamhet med turistinriktning och internethandel.

– Hantverksverksamhet i anslutning till turistnäringen har etablerats.

LÄGE 2006

 Föreningen Vibyggerå Nylands Byalag bildades redan under våren 2005. I samband med ägarbyte av fastigheterna ”lärarbostaden”, ”gammskolan” och ”missionshuset” har Föreningen startat ett EU-projekt i syfte att återskapa en trevlig och välskött miljö inom byn. EU-medel har erhållits för slyröjning och uppstädning av tomterna och fastigheterna. Arbetet med återställande av ”lärarbostaden” till för bostadsändamål användbart skick har påbörjats. I ”missionshuset” kommer under sommaren kursverksamhet att bedrivas inom områdena yoga och personlig utveckling. Se vidare länk till Andetag. Beträffande ”gammskolan” projekteras just nu rivning av den alltför förfallna byggnaden. Rivningsarbetet beräknas vara avslutat innan vintern.

 

Beträffande befolkningssituationen så har ytterligare en bymedborgare kommit till världen. Befolkningstalet fastboende är således 17 personer. Byn har som synes en egen hemsida som successivt förädlas. Skogsbilvägen som leder till byns fäbodvall ca 4 km bort har rustats upp och förbättrats. Med gemensamma krafter och ideellt arbete närmar vi oss visionen om en levande, växande by mitt i Höga Kusten.